ข่าวการศึกษา

“สมเด็จฮุน เซน” ย้ำไทยผู้นำวิทยาศาสตร์เทคโนฯ

ศ.ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รมว.การอุดม ศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เปิดเผยว่า ได้นำทีมผู้บริหารของ อว.เข้าเยี่ยมคารวะและหารือกับสมเด็จอัครมหาเสนาบดีเดโช ฮุน เซน นายกรัฐมนตรีราชอาณาจักรกัมพูชา ณ วิมานสันติภาพ ทำเนียบรัฐบาล กรุงพนมเปญ ราชอาณาจักรกัมพูชา เพื่อขยายและกระชับความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับกัมพูชาใน 3 ด้าน คือ

ข่าวการศึกษา

1.อว.ได้มอบทุนการศึกษาแก่นิสิตกัมพูชา ในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกในสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มหาวิทยาลัยต่างๆของไทย เพื่อพัฒนาการศึกษาและการพัฒนากำลังคนร่วมระหว่างสองประเทศในสาขาที่สำคัญต่อการพัฒนา ประเทศกัมพูชา

2.อนุญาตให้นักวิจัย นักวิทยา ศาสตร์ของกัมพูชาไปเข้าร่วมการศึกษา การวิจัยในหลายๆด้าน รวมทั้งด้านดาราศาสตร์ ไอที ชีววิทยาศาสตร์ อาหาร และด้านอื่นๆกับหน่วยงานวิจัยหลักของประเทศไทย

3.ความร่วมมือ ด้านการพัฒนากำลังคนด้านการแพทย์สาธารณสุข โดยเฉพาะการฝึกอบรมแพทย์เฉพาะทางในคณะแพทยศาสตร์ ของมหาวิทยาลัยที่อยู่ในความดูแล ของ อว. นอกจากนี้ยังยินดีให้คณะนักวิชาการของกัมพูชาเดินทางไปศึกษาดูงานที่ประเทศไทยเพื่อขยายและกระชับความร่วมมือโดยเฉพาะด้านการศึกษา วิจัยและนวัตกรรม ทั้งด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี สังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และด้านต่างๆ

“สมเด็จฮุน เซน ย้ำว่า ประเทศไทยมีความก้าวหน้าและเป็นผู้นำในภูมิภาคทางด้านการวิจัย วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม สามารถที่จะช่วยส่งเสริมการพัฒนากัมพูชาได้อย่างมาก ซึ่งสาขาที่ประเทศไทยมีความแข็งแกร่งนั้นตรงกับความต้องการในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ของประเทศกัมพูชา” ศ.ดร.เอนกกล่าว.

By admin